Algemene voorwaarden - custom video's

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene voorwaarden

About us
 

Algemene Verkoopvoorwaarden online videoproducent customvideos.nl

Artikel 1. Toepasselijkheid
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Artikel 3. Prijzen en betalingen
Artikel 4. Levering
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
Artikel 8. Bestellingen/communicatie
Artikel 9. Overmacht
Artikel 10. Diversen
Artikel 11. Verzendkosten
Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van customvideos.nl (hierna te noemen CVS) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.  Deze Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van webwinkel CVS.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van CVS zijn vrijblijvend en CVS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door CVS. CVS is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt CVS dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief 6% of 19% BTW en exclusief handels- en verzendkosten, eventuele andere belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient vooraf te geschieden bij bestelling van een gepersonaliseerde film of deels te worden voldaan bij het boeken van een private sessie in de vorm van een voorschot.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van CVS.

3.4 Gezien de private aard van de door CVS geleverde diensten worden geen renten voor betalingsverzuim aangerekend. Uw bestelling wordt immers slechts officieel aanvaardt na ontvangst van de door u gedane overschrijving.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is CVS gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de overschrijving na zes werkdagen nog niet op de rekening van CVS is  verschenen wordt uw bestelling automatisch geannuleerd.

Artikel 4. Levering

4.1.a. CVS doet er alles aan om uw bestelling zo spoedig mogelijk te leveren, maar is tegelijk ook afhankelijk van zijn werknemers. Voor Nederlandse modellen trachten we uw bestelling binnen de twee weken af te ronden, voor Engelse modellen binnen 1 maand. De door CVS opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. CVS doet zijn best om eventuele onverhoopte vertragingen zo snel mogelijk kenbaar te maken. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Bij speciaal op verzoek bestelde producten of afwijkende bestelafspraken geldt in principe een afnameverplichting, zodat CVS u aan een aanzienlijk langere termijn houdt (2 maanden), voordat eventueel kan worden geannuleerd.

4.1.b. In geval uw bestelling een item betreft waarvoor CVS op verplaatsing dient te filmen wordt dit op de site aangegeven. Levering van dergelijke items kan makkelijk 3 à 4 weken duren. U dient hier rekening mee te houden bij uw bestelling. Ook is het mogelijk dat het buitenlands model, al dan niet tijdelijk, onbeschikbaar is. In zulks geval wordt u hiervan op de hoogte gesteld en kan u de bestelling zonder extra kosten annuleren indien de levertijd meer dan 6 weken langer is dan deze aangegeven in deze voorwaarden.

4.2 De levering van de producten vindt plaats op het tijdstip waarop alle producten gereed zijn voor verzending aan u. In sommige gevallen zal CVS als service naar de klant deelleveringen uitvoeren. Dit is ten alle tijden een service, geen recht.

4.3. In het geval een dienst niet langer verkrijgbaar is (bijvoorbeeld door zwangerschap van een model), zal CVS u hier zo snel mogelijk van op de hoogte brengen en vrijblijvend, indien beschikbaar, een vergelijkbaar substituut-dienst aanbieden, of het hiervoor betaalde bedrag terugstorten op uw rekening. Het feit dat een enkel product niet langer leverbaar is, is geen wettige reden om de gehele order te cancellen, tenzij de leverbare en niet-leverbare producten een duidelijk verband met elkaar hebben.

4.4 CVS biedt de mogelijkheid om de door u bestelde producten zelf te downloaden. In dit geval bent u gerechtigd om dit product op een dvd te branden. Dit sluit echter elk recht uit van reproductie of doorverkoop. In zulks geval worden er geen verzendkosten aangerekend. U wordt na betaling van uw product op de hoogte gesteld van de leverstatus. Nadat uw product is geproduceerd wordt u voor een beperkte tijd van vijf (5) dagen toegang geboden tot een privaat gedeelte van de website waar u de film kan downloaden. In het geval dat CVS misbruik constateert wordt dit recht u niet verleent en vervalt elk recht op restitutie van de door u gemaakte betalingen. Zulks misbruik kan bv. worden geconstateerd wanneer de film meerdere keren wordt gedownload.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan CVS verschuldigd bent, ter finale kwijting heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door CVS geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 CVS garandeert dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

6.3 CVS maakt voor haar website gebruik van teksten en afbeeldingen, welke grotendeels afkomstig zijn van partners van CVS. In een enkel geval zijn teksten en plaatjes afkomstig van het internet. Men kan op geen enkel moment rechten ontlenen aan de getoonde afbeeldingen op de site van CVS.

6.4 CVS is voornamelijk gespecialiseerd in het maken van privéproducties. Deze producties zijn op maat gemaakt. De voor u gemaakte films zijn enkel voor privégebruik en mogen niet worden gereproduceerd of doorverkocht onder enige mogelijke vorm. CVS verleent enkel een gebruiksrecht en geen eigendomsrecht wat zo een recht van reproductie toelaat.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid


7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u CVS daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de fysieke aflevering of vijf (5) werkdagen indien het artikel u wordt aangeboden via downloadoptie, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Onder schriftelijke kennisgeving wordt ook kennisgeving via mail begrepen.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal CVS u het product opnieuw toezenden na terugzending van het foutieve product. Gezien de private aard van deze producten is het niet mogelijk om een restitutie te vorderen van CVS.

7.3 CVS gaat er standaard van uit dat iemand een product bestelt om te behouden en niet om (eventueel) te ruilen. Gezien de private aard van deze producten is er geen mogelijkheid tot retourneren van de producten tenzij het gaat om een defect product. In dit geval dient u het defecte product terug te sturen waarna een nieuwe dvd zal worden terug gezonden. Retour gestuurde artikelen zonder mondeling of schriftelijk akkoord worden niet behandeld. U blijft tevens gebonden tot betaling van het gehele factuurbedrag. Retourzendingen worden in ieder geval niet geaccepteerd indien de verpakking van het product beschadigd is en/of de plastic (fabrieks)verzegeling is verbroken.

7.4.a. In het geval van technische mankementen, zoals persfouten, heeft u het wettelijke recht om te retourneren. Als het defect ook geconstateerd wordt in de winkel, heeft u recht op vergoeding van porto voor de retourzending (graag bon van postkantoor toevoegen!) en zorgen wij kosteloos voor een nieuw exemplaar. Indien het product wel blijkt te werken, zijn wij genoodzaakt om alle gemaakte verzend- & handeling-kosten aan u door te berekenen. Dat een dvd niet werkt, omdat er sprake is van oudere of niet goed werkende apparatuur (spelers hebben gemiddeld een technische levensduur van ± 5 jaar), is op zich géén geldige reden voor retourzenden. CVS adviseert altijd, om het product op een tweede, (jongere) dvd-speler uit te proberen, of eerst een lenscleaner voor de dvd-speler te gebruiken.

Krassen en vegen op dvd’s komen niet in aanmerking voor retourzenden, aangezien elk besteld product ALTIJD vóór verzending wordt gecontroleerd op eventuele gebruikssporen en/of beschadigingen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en CVS, dan wel tussen CVS en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en CVS, is CVS niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van CVS.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft CVS in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat CVS gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan CVS kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9.3 Onder overmacht kan niet worden verstaan : iedere tekortkoming die te wijten is aan de zijde van de klant.

9.4 In geval van overmacht worden de door u overgemaakte betalingen kosteloos geretourneerd.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan CVS schriftelijk opgave doet van een adres, is CVS gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan CVS schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Deze adreswijziging mag ook via het contactformulier op de site worden doorgegeven.

10.2 Wanneer door CVS gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat CVS deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met CVS in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door CVS vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 CVS is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Verzendkosten

11.1 De verzend- en administratiekosten bedragen per bestelling via deze webwinkel slechts eenmaal € 5, ongeacht het aantal titels. Voor alle naleveringen – behalve nog te verschijnen producten – worden dus geen extra kosten meer berekend. Hierbij herinneren wij u eraan dat het doen van deelleveringen een recht is en geen plicht aan de zijde van CVS.

11.2 CVS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de verzendtarieven te wijzigen.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 In geval van een eventueel geschil zal eerst tussen de betrokken partijen een minnelijke schikking worden bekomen.

12.2 In het geval een minnelijke schikking niet tot een resultaat leidt dat de instemming krijgt van beide partijen wordt dit geschil bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu